KVKK BİLGİLENDİRME

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA      

     KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA   AYDINLATMA METNİ

 

 

Eyüpoğlu Tarımsal Ürünler Gıda Mermer San.Tic. Ltd.Şti (“Şirket) olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine yüksek hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette, KVK Kanunu’na uygun olarak internet sitemizde  ilan edilen veri  politikamız uyarınca ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

 

6698 Sayılı Kanun Gereği aşağıda belirtilen koşullar konusunda tarafınızı aydınlatma gereği doğmuştur.

 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Ad, soyadı, kimlik bilgileri (Gerçek kişilerde)
Firma bilgileri Ünvan, V.D. V.No. (Tüzel kişilerde)

İletişim Verisi

Telefon No. (Mobil veya sabit) , Fax No. adres,
e-posta adresi

Finansal Veri

Banka bilgisi,Ciro ve Ticaret Hacmi,Ticari Tercihler,Ve sair banka kökenli her türlü kredi bilgileri

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kimlik fotokopisi (fotoğraf) (Gerçek kişilerde)

Diğer

İmza

 Yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere benzer şekildeki her türlü kişisel verileriniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ? 

Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, şirketinizle ve/veya sizinle aramızdaki sözleşmenin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer temsilcilerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer temsilcilerinin/çalışanları tarafından bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla topluyoruz.

 

 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir.

1-)Aramızdaki sözleşmelerin uygulanabilmesi ve şart ve koşullarının yerine getirilmesi ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için;

Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket’e temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi

Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi, cari kart oluşturulması ve ödeme / tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Tedarikçi adına düzenlenen senet veya çeklerin teslim alınması ve ciro edilmesi yoluyla ödenmesinde kullanılan bilgiler.

Fason işçiye ihtiyaç duyulması halinde hizmet alınması

2-) Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

Onaylı tedarikçi ve müşteri listesi oluşturulması

Her türlü eloktronik sistemine kaydedilerek verilerin takibinin ve muhafazasının sağlanması

Savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek adına işlenebilir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

Kişisel verileriniz zaman zaman ve faaliyetin gerektirdiği ölçüde, Şirket’in ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlarla, bankalarla, iç ilişkimizin yürütülmesi amacıyla Şirket’in hakim ortağı olan şirket ve onun grup şirketleri gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

Yukarıda belirttiğimiz amaçlarla kullandığımız Her türlü eloktronik satış takip programı, kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla, korumaya ilişkin gerekli tedbirlerin alındığı  veri merkezi bünyesinde tutulmakta, bu sebeple kişisel verileriniz anlaşmalı olduğumuz veri merkezi altyapısına, veri merkezinin kişisel verilerinize erişemeyeceği şekilde aktarılmaktadır.

Şirket belgelerimizi kaydetmek ve departmanlar arası rahatça ulaşabilmek adına kullandığımız dosya sunucumuz, veri saklama odaklı tercihen bulut sunucusunda yahut tarafımızca güvenliği konusunda emin olunulan yedekleme yöntemleri ile yedeklenmekte ve böylece ortak dosya sunucumuz üzerine kaydedilen dosyalar ilgili sunuculara yahut yedekleme birimlerine kişisel veri aktarımı gerçekleşmektedir.

Faaliyetlerimiz çerçevesinde ürettiğimiz, elde ettiğimiz ve edindiğimiz bilgi, belge, dosya vb. kayıtların muhafazası hizmetini sağlayan uygulamaların ve veri tabanlarının yeterli koruması olan veya olmayan yabancı ülkelerde bulunan sunucularına aktarabilmeyi tercih edebiliriz.

HAKLARINIZ

 KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

Kişisel verilerin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik Kişisel Verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Eyüpoğlu Tarımsal Ürünler Gıda Mermer

San ve Tic Ltd.Şti

Kocabaş Mah.Mermer Fab. Kümesi No:18/A Honaz DENİZLİ

Tel : 0 258 267 21 45

Fax : 0 258 267 21 44

 

Siteyi Yaklaştır Siteyi Uzaklaştır Yüksek Kontras Moduna Geç