VERİ POLİTİKAMIZ

      EYÜPOĞLU TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA MERMER SAN VE TİC LTD ŞTİ

                                         VERİ POLİTİKASI


1. AMAÇ

Eyüpoğlu Tarımsal Ürünler Gıda Mermer San ve Tic Ltd.Şti kurulduğu günden bu yana kişi temel hak ve özgürlüklerine saygılı olup, yürürlükte bulunan mevzuat ve hukukun genel ilkeleri doğrultusunda gerekli yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bununla birlikte irtibatlı olduğumuz tüm müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız dahil gerçek kişilerin ve tüzel  kişilerin niteliğe haiz  kişisel verilerinin , ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması hedef ve hassasiyetimizdir.

Bu nedenle, faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri Eyüpoğlu Tarımsal Ürünler Gıda Mermer

San ve Tic Ltd.Şti Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına (“Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin haklarının gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verinin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, düşünce ve inanç özgürlüğü, etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması için yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine  uygun şekilde ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm koruma tedbirlerini almaktayız.

İşbu Politika, ticari veya benzeri faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin KVKK'da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

2. KAPSAM

Ziyaretçilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere Şirket tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politika'nın kapsamındadır.

Politikamız, Şirket tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesine yönelik faaliyetlerde uygulanmakta olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin ilgili diğer mevzuat hükümleri  ele alınarak hazırlanmıştır.

3. TANIM ve KISALTMALAR

Bu bölümde 6698 Sayılı Kanunda belirtilen ve Politika'da geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb. kısaca açıklanır.

Şirket : Eyüpoğlu Tarımsal Ürünler Gıda Mermer San ve Tic Ltd.Şti

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Çalışan: Şirket çalışanı.

Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Politika: Eyüpoğlu Tarımsal Ürünler Gıda Mermer San ve Tic Ltd.Şti Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.

 

KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır:

4.1. Aydınlatma yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;

 • Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,
 • Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler,
 • İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi,
 • Kanundan doğan haklar,hususlarında İlgili Kişi'yi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

4.2. Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz

 İlerleyen maddelerde Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler detaylandırılmakla birlikte , Veri sorumlusu olarak tarafımızca toplanan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız.

5. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

5.1. Kişisel veriler

Kişisel veriler; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgilerdir.

Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

5.2. Özel nitelikli kişisel veriler

Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

6a. Kişisel verileri işleme ilkelerimiz

Tarafımızca toplanan kişisel verileriniz , 6698 Sayılı Kanun gereği aşağıdaki ilkeler doğrultusunda işlenmektedir.

6a.1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme

Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde işlemekteyiz.

6a.2. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama

İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimizde gerekli tedbirleri alırız. Kişisel Veri Sahibi'ne de verilerini güncellemesi ve var ise işlenen verilerindeki hataları düzeltmesi için bize başvurmasına olanak sunarız.

6a.3. Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme

Şirket olarak kişisel verileri kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, mevzuat ve ticari hayatın olağan akışı çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dahilinde işlemekteyiz.

6a.4. Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması

Kişisel verileri açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz.

6a.5. Kanuni düzenlemeler tarafından öngörülen ve ticari meşru menfaatlerimiz süresince kişisel verilerin saklanması

Mevzuattaki bir çok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız.

Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.

6b.2. Kişisel verileri işleme amaçlarımız

Şirket  olarak, kişisel verileri aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemekteyiz:

 • Faaliyetlerimizi yürütmek,
 • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde destek hizmeti sağlamak,
 • Ziyaretçilerimizin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve verdiğimiz hizmetleri bu kapsamda şekillendirmek, güncellemek,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesini sağlamak,
 • Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapabilmek,
 • İş başvurularını değerlendirmek,
 • Şirket ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlamak,
 • Pazarlama,
 • Uyumluluk yönetimi,
 • Satıcı / tedarikçi yönetimi,
 • Yasal raporlama yapmak,
 • Faturalandırma,
 • Bayilerimizle  iletişimi sağlamak,
 • Kurumsal iletişimi sağlamak,
 • Elektronik posta ile katalog göndermek ya da bildirimler de bulunmaktır.

 

6b.3. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen ve KVK Kurulu'nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak ve açık rıza var ise, veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde, tarafımızdan işlenir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilmekte olduğundan, tarafımızdan çalışanlarımızın verisi dışında işlenmez. Çalışanlarımıza ait bu tür veriler ise kanunlarda öngörülen kişilerce işlenebilir.

6b.4. Çerezler üzerinden toplanan kişisel verilerin işlenmesi

Çerezleri, internet sayfalarımız veya mobil uygulamalarımızın işleyiş biçimini ve kullanımını geliştirmeye yönelik olarak kullanmaktayız. Bunlara ek olarak, internet sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızda yaptığınız tercihleri hatırlamaya yönelik bazı çerezlerden yararlanmakta ve bu sayede size geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamaktayız.

Dijital platformlarımızda yer alan çerezler üzerinden kişisel verilerinizi toplayabilir, topladığımız verileri işleyebilir, aktarabilir ve saklayabiliriz.

6b.5. İnsan kaynakları ve istihdam amaçlarıyla kişisel verilerin işlenmesi

Çalışan adayı olarak yapacağınız başvurular sürecinde bizlerle paylaştığınız özgeçmiş, diploma v.b. sair evrakta yer alan kişisel verilerinizi iş başvurusu değerlendirilmesi amacıyla işlemekte, saklamakta ve aktarmaktayız. Çalışan adayı olarak paylaştığınız kişisel verilerin işlenmesi ,aktarılması ve saklanması işbu Politika kapsamındadır.

6b.6. Şirketimiz çalışanlarından toplanan parmak izi verisinin işlenmesi

Şirket tercihi olarak parmak izinin iş yeri giriş çıkışlarında güvenlik amacıyla tutulması durumunda  tutulması durumunda KVKK' da belirlenen usul ve esaslar saklı kalmak kaydıyla işyerilerimize giriş – çıkış yapan çalışanlarımızın parmak izini toplayacağız  ve işleyeceğiz.

Söz konusu uygulama vasıtasıyla elde edilen parmak izi verileri belirtilen amaçlar dışında başkaca amaçlarla işlenmeyecek  ve üçüncü kişilere aktarılmayacaktır. Ancak Mahkemeler yahut Mevzuatın öngördüğü zorunlu hallere ilişkin durumlar saklıdır.

6b.7. Kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı istisnai haller

6698 Sayılı Kanunun gereği olarak açık rızanın aranmaması gereken haller aşağıda maddeler halinde sayılmıştır.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
 • Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için verilerinizi işlememizin zorunlu olması.

6b.8. İnternet Ortamından yahut mail yolu ile sipariş ödemesine ilişkin verilerin işlenmesi

Şirketimiz ile yapacağınız her türlü ticari alım satım işlemleri nedeniyle tarafınıza ait kredi kartı bilgileride dahil olmak üzere , ürün talebinize ilişkin istekleriniz , onaylarınız , talimatlarınız , talep ettiğiniz ürüne ilişkin miktar ve cins tercihleriniz ve benzer nitelikteki her türlü kişisel veriniz 6698 sayılı Kanunun öngördüğü şekilde ve şartlarla tarafımızca işlenmektedir.

 

7. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

7.1. Kişisel verilerin yurt içine aktarımı

Şirket olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK'da öngörülen ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekteyiz.

Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler İlgili Kişi'nin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere tarafımızdan aktarılmaz.

KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde İlgili Kişi'nin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.

Ayrıca, mevzuatın öngördüğü istisnai haller ile;

 • Kanunda belirtilen ve rıza aranması gerektirmeyen istisna hallerde,
 • Yukarıda politikamızda belirtilen istisna hallerinde
 • KVK Kurul'unun ve ilgili mevzuatın öngördüğü tedbirlerin alınması ile birlikte İlgili Kişi'nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlara,

           açık rıza aranmadan aktarılabilir.

7.2. Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı

Öncelikle mümkün olduğu ölçüde tarafınıza ait ve yukarıdaki politikada yer alan hassasiyet ve yükümlülüklerimiz gereği  Yurt Dışına bilgi aktarımı yapmamayı tercih etmekteyiz ancak öncelikle gereklilik durumunda anonim hale getirmeyi mümkün olmadığı hallerde

 • KVK Kurulu'nun ilan ettiği yeterli korumanın olduğu ülkelerde bulunması;
 • Yeterli korumanın olmadığı ülkelerde yer alması halinde Türkiye'de ve söz konusu yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu'nun iznin bulunması;

hallerinde açık rıza olmadan kişisel veriler yurt dışında aktarılabilir.

7.3. Kişisel verilerin aktarıldığı kurum ve kuruluşlar

Kişisel veriler;

Tedarikçilerimize,

İş ortaklarımız ve iş bağlantılarımıza,

Yapım şirketlerine,

Topluluk şirketlerine,

Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine,

Hissedarlarımıza,

yukarıda açıklanan ilke ve kurallara göre aktarılabilir.

7.4. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarılmasına ilişkin aldığımız tedbirler

7.4.1. Teknik tedbirler

Yukarıda belirtilen koruma tedbirleri haricinde Kişisel verileri korumak teknik olarak  ;

 • Kişisel verilerin mevzuata uygun olarak işlenmesi ve saklanması için şirket içi teknik organizasyonu yapmakta,
 • Kişisel verilerinizin saklanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak için teknik altyapıyı oluşturmakta,
 • Virüs koruma sistemleri, güvenlik duvarı ve benzeri yazılımsal veya donanımsal güvenlik ürünleri kullanmakta ve teknolojik gelişmelere uygun güvenlik sistemleri kurmaktayız,

7.4.2. İdari tedbirler

İdari olarak yukarıda belirtilen tedbirlerin haricinde Kişisel verilerinizi korumak için;

 • Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunması ve işlenmesine ilişkin bilgilendirmekte ve eğitmekte,
 • Çalışanlarımız ile yaptığımız sözleşmelerde ve/veya oluşturduğumuz Politikalarda, şirket Çalışanlarımız tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi durumlarında alınacak tedbirleri kayıt altına almakta,

8. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

8.1. Kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanması

Kişisel verileri mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklamaktayız. Süre sonunda Şirket tarafından gerek silinerek gerekse anonimleştirme yolunu tercih etmekteyiz.

8.2. Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin aldığımız tedbirler

8.2.1. Teknik tedbirler

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi için 7.4.1 md de yazılı benzer tedbirler alınmaktadır.

8.2.2. İdari tedbirler

Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirerek farkındalık yaratmakta,ve 7.4.2 de yazılı olan benzer tedbirleri almaktayız.

 

9. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

9.1. Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz

Kişisel verilerin;

 • Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
 • Hukuka aykırı erişimini önlemek,
 • Hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak,

için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız.

9.2. Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek için aldığımız tedbirler

 

 • Şirketimiz içerisinde gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmakta,
 • Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hakkında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
 • Şirketimizin yürüttüğü faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde değerlendirilmekte, söz konusu değerlendirme sonucunda ilgili birimlerin gerçekleştirdiği ticari faaliyetler özelinde kişisel verileri işlemekte,
 • Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verileri işleyen kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin almasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde KVK Kurul'una durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta ve tedbirleri almaktayız.

9.2.1. Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınan teknik ve idari tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için;teknik ve idari olarak 7.4.1 ve 7.4.2 de yazılı olan benzer tedbirleri almaktayız.

9.2.2. Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşası durumunda aldığımız tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik idari ve teknik tedbirler almakta ve ilgili prosedürlerimize uygun şekilde bunları güncellemekteyiz. Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğinin tespit etmemiz halinde bu durumu İlgili Kişi'ye ve KVK Kurul'una bildirmek için sistem ve alt yapılar oluşturmaktayız.

10. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

6698 sayılı Kanun gereği olarak Kişisel Veri Sahibinin aşağıda yazılı olan haklarının olduğunu hatırlatırız.

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

           haklarına sahiptir.

10.1. Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılması

Kişisel Veri Sahibi, Şirketimizin aşağıda yazılı olan adresine yazılı ve ıslak imzalı başvurusu ile  10 .md yazılı olan haklarını kullanabileceğini belirtmek isteriz. Bunun dışında başvurunun hızlı sonuçlanabilmesi açısından aşağıda yazılı mail adresimize , sonrasında ıslak imzalı talebin ulaşması şartıyla mail ortamından başvuru yapılabilecektir.

Başvurunun talep kısmı anlaşılabilir ve talep edilen isteğin net olarak belirtilmesi gerekmektedir. Bunun yanında başvurucu eğer temsilen hareket etmekte ise Borçlar Kanunu temsile ilişkin hüküm ve şartları tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeli ve yetkili olduğuna ilişkin evrakları eksiksiz olarak tarafımıza iletmesi gerekmektedir.

Tarafımıza Yapılan Başvurular mümkün olduğunca kısa sürede sonuçlandırılması hedeflenmektedir. KVK kurulu tarafından ayrıca ücrete ilişkin bir tarifesi olmaması durumunda ilgili başvurular masrafları hariç ücretsiz değerlendirilecektir.

Tarafınıza ait kişisel verinin anonim hale getirilmiş şekilde kullanılması ,verinin sahibi tarafından alenileştirilmesi , mevzuata aykırı istemlerde ve başvuru usulüne uyulmaması durumunda Şirket’in ilgili talebi red etme hakkı bulunmaktadır.

İlgili Başvurunun talep zamanında mevcut olan KVK Kurulu tarafından belirlenen usuller ile yapılmaması durumunda Şirket tarafından ayrıca değerlendirme yapılmayacaktır.

Talebinizin reddi yahut yetersiz cevap verilmesi durumunda , ilgili cevabın öğrenilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ve her halde 60(altmış) gün içerisinde KVK Kuruluna şikayette bulunma hakkınızın olduğunu ayrıca belirtmek isteriz.

11. GÜNCELLEME PERİYODU

İşbu Politika en az yılda bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde yürürlükteki mevzuat ve yönetmelik esasları dahilinde güncellenir.

12. YÜRÜRLÜK

İşbu Politika Şirket internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.

13. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, 5 yıl boyunca doküman halinde saklanarak yürürlükten kaldırılır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eyüpoğlu Tarımsal Ürünler Gıda Mermer

San ve Tic Ltd.Şti

Kocabaş Mah.Mermer Fab. Kümesi No:18/A Honaz DENİZLİ

Tel : 0 258 267 21 45

Fax : 0 258 267 21 44

 

 

Siteyi Yaklaştır Siteyi Uzaklaştır Yüksek Kontras Moduna Geç